Политика квалитета Штампа
О факултету

Квалитет образовних процеса и научно-истраживачког рада је примарни интерес и део пословне политике Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Наставни процеси на свим студијским програмима, научно-истраживачки рад и пословање Факултета морају имати задовољавајући ниво и бити препознатљиви и цењени од стране студената, послодаваца и запослених.

Квалитет образовних процеса наших студијских програма, научно-истраживачког рада и пословања остварујемо применом следећих начела:

indent2 Органи пословођења и орган управљања подстицајно делују на све запослене да свој посао увек ураде најбоље и теже непрекидном побољшавању квалитета;
indent2 Квалитет наставе мора у потпуности да задовољи захтеве и очекивања студената и њихових будућих послодаваца;
indent2 Настава треба да омогући упознавање и оспособљавање студената за практичну примену стечених знања у процесима везаним за физичко васпитање и спорт, са аспекта примене адекватних програма, њихове анализе и сталног побољшања квалитета;
indent2 Факултет планира научно-истраживачки рад у оквиру својих могућности, систематично се укључује у научно-истраживачке и развојне пројекте и прати њихову реализацију;
indent2 Са нашим партнерима у заједничкој активности остварујемо блиску сарадњу;
indent2 Циљеви постизања квалитета постављени у годишњем плану остварују се применом стандарда вредновања квалитета и развојем система управљања квалитетом;
indent2 Систем управљања квалитетом оријентисан је на спречавање непланираних одступања у настави и пратећим процесима;
indent2 Сви задаци и активности, интерно и екстерно, посматрају се као процеси, односно трансформације од идеје до коначног решења и морају бити прецизно дефинисани, документовани и остваривани;
indent2 Непрекидно се спроводи научно и стручно оспособљавање на свим нивоима активности, као неопходан услов система управљања квалитетом;
indent2 Кроз редовно преиспитивање система управљања квалитетом, органи пословођења и орган управљања Факултета прате остваривање политике квалитета;
indent2 Одговорност за квалитет је појединачна, а одговорност за побољшање система управљања квалитетом је на Одбору за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова рада и декану Факултета;
indent2 Стално унапређење квалитета наших едукативних процеса и целокупно пословање и деловање засновано је на одговорном, тимском раду, богатом знању и вишегодишњем искуству запослених наставника, сарадника и осталог особља Факултета;
indent2 Подизање нивоа свести о квалитету свих запослених путем стручног оспособљавања на пољу система управљања квалитетом;
indent2 Сви запослени на Факултету морају имати позитиван став према квалитету, брзо и ефикасно обављати додељене послове и тежити непрекидном побољшавању квалитета.