Наставни план Штампа

Курикулум Студијског програма Специјалистичких струковних студија траје једну годину са два семестра. Има четири заједничка обавезна једносеместрална предмета и четири изборна модула. Сваки модул има три обавезна предмета и изборни блок. Сви предмети су једносеместрални. Студент треба да положи укупно осам испита, обави стручну праксу унутар модула и уради завршни рад.

Фонд часова активне наставе у оквиру студијског програма је 600 часова, од тога 315 часова теоријских предавања и 285 часова практичних предавања и вежби.

Од укупног броја ЕСПБ бодова на студијском програму (60), заједнички обавезни предмети вреднују се укупно са 23 бода. Обавезни предмети унутар изборног модула вреднују се са 15 бодова, а изборни предмет, укључујући и завршни рад, са 18 бодова, (30%). Стручна пракса, унутар модула, вреднује се са 4 бода. Један од обавезних предмета изборног модула Спорт је наставак програма из основних струковних студија: Теорија и пракса спортске гране 4.

Изборни предмети налазе се у оквиру једног изборног блока, при чему студент бира један од два предмета. Изборност унутар модула износи 13 бодова за завршни рад, плус 5 бодова за заједнички изборни предмет, што задовољава критеријуме студија другог степена. Имајући у виду да студије садрже четири изборна модула, укупна изборност на специјалистичким струковним студијама износи 33 бода (55%), плус четири бода којим се вреднује пракса која је унутар модула.

Спецификације и детаљне спецификације предмета дате су у Књизи предмета Специјалистичких струковних сттудија и садрже: назив предмета, имена наставника и сарадника, статус и шифру премета, број ЕСПБ бодова, семестар, недељни и годишњи фонд часова, опис предмета, предуслове које студент мора да испуни да би слушао предмет, циљ предмета са очекиваним исходима, садржај предмета, план извођења предавања и вежби по недељама, наставну литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивање, као и све податке о организацији реализовања наставе и обавештавања студената о њиховим правима и обавезама.


  arrows  ОБАВЕЗНИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ   arrows  ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
    МОДУЛ 1: ДЕЧИЈИ СПОРТ     МОДУЛ 2: СПОРТ
    МОДУЛ 3: ВЕЛНЕС И ФИТНЕС     МОДУЛ 4: СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 

 Повратак на почетну страну "Специјалистичке струковне студије спорта"