Упис магистара наука у трећу годину студијског програма ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА шк. 2015/16. године Штампа
Докторске студије
уторак, 17 новембар 2015 08:21

 

УПИС МАГИСТАРА НАУКА У ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

 

У складу са чланом 34. Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању (Сл. Гласник 99/2014) који гласи: "У члану 128. додаје се став 2. који гласи:"Лица са звањем магистра наука која нису остварила право из става 1. овог члана, могу се уписати на трећу годину докторских академских студија у одговарајућој области, у складу са овим законом."и одлуке Наставно-научног већа Факултета 02-бр.2991-2 од 13.11.2015. године.

Заинтересовани кандидати подносе писмени захтев Већу докторских студија, који предају архиви Факултета, да им се одобри упис на докторске академске студије шк. 2015/16. године.

Уз писмени захтев прилажу следећа документа:

 • Оверене копије диплома из ранијег студирања (основних академских студија,магидтарских студија);
 • Уверење о положеним испитима на основним академским студијама;
 • Уверење о положеним испитима на магистарским студијама;
 • Биографију;
 • Списак објављених радова и копије радова уколико их има;
 • оверену копију извода из матичне књиге рођених;
 • оверену копију извода из књиге државњана.

Рок за подношење захтева је до 25.11.2015. године до 10 часова..

Упис ових кандидата, на основу одлуке Наставно-научног већа Факултета, а на предлог Већа докторских студија, обавиће се 27.11.2015. у 12 часова.

Кандидат који је добио одлуку да му се одобрава упис подноси:

 • два пријавна листа ШВ-20,( купује се у скриптарници Факултета),
 • две фотографије формата 3,5x4,5 cm не старије од 6 месеци,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
 • оригинале или оверене фотокопије: стечених диплома на претходним нивоима студија и уверења о положеним испитима,
 • доказ о уплати накнаде школарине:- 1/4 износа школарине (61.250,00 дин.) приликом уписа, (висина школарине: 245.000,00 дин.),
 • индекс (купује се у скриптарници Факултета),
 • доказ о уплаћеној универзитетској чланарини: 1600 дин.

Уплата школарине као и накнаде за универзитетску чланарину врши се искључиво на жиро рачун Факултета: 840-1102666-24, позив на број 06 (пошта, банка).

 

 Повратак на почетну страну "Вести - Докторске студије"