Обавештење о процедури за упис магистара наука у 3. годину Докторских академских студија 2017/18. Штампа
Докторске студије
уторак, 07 новембар 2017 16:20

 

УПИС МАГИСТАРА НАУКА У ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду (" Гласник Универзитета у Београду", број 186/15- пречишћен текст и 189/16) Сенат Универзитета на седници одржаној 14.09.2016. године донео је одлуку О утврђивању процедуре уписа магистара наука на трећу годину докторских студија.

Заинтересовани кандидати подносе писмени захтев Већу докторских студија, који предају архиви Факултета, да им се одобри упис на докторске академске студије шк. 2017/18. године.

Уз писмени захтев прилажу следећа документа:

 • Оверене копије диплома из ранијег студирања: основних студија, магистарских студија или уверења о завршеним магистарским студијама;
 • Уверење о положеним испитима на основним студијама;
 • Уверење о положеним испитима на магистарским студијама;
 • Биографију;
 • Списак објављених радова и копије радова уколико их има;
 • оверену копију извода из матичне књиге рођених;
 • оверену копију извода из књиге држављана (не старију од 6 месеци);
 • доказ о уплати 600 дин. на име подношења, разматрања и одлучивања захтева и молби; на жиро рачун Факултета 840-1102666-24, позив на број 10.

ПОСЛЕДЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ВЕЋУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА, ЗА УПИС ЈЕ 15.11.2017. ГОДИНЕ ДО 12 ЧАСОВА.

Упис ових кандидата, на основу одлуке Наставно-научног већа Факултета, а на предлог Већа докторских студија, биће накнадно објављен.

Кандидат који је добио одлуку да му се одобрава упис на трећу годину докторских академских студија шк. 2017-18. године подноси на упису и:

 • 1 ШВ-20 образац( купује се у скриптарници Факултета),
 • две фотографије формата 3,5x4,5 cm не старије од 6 месеци,
 • индекс, (купује се у скриптарници Факултета),
 • доказ о уплаћеној универзитетској чланарини: 1000 дин.
 • доказ о уплати накнаде прве од пет рата школарине:- приликом уписа.

ДИНАМИКА УПЛАТЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ЗА ШК. 2017/2018. ЈЕ СЛЕДЕЋА:

 1. прва рата 30% од укупног финасијског задужења, приликом уписа (61.250,00 РСД), остатак дуга школарине у 4 једнаке рате и то:
 2. друга рата до 20.12.2017.
 3. трећа рата до 20.02.2018.
 4. четврта рата до 20.04.2018.
 5. пета рата до 20.06.2018.

НАПОМЕНА: На основу одлуке Већа докторских академских студија 02-2604-1 од 13.10.2016. године ови студенти задужују се са 50 ЕСПБ у шк. 2017-18. години.
Цена 1 ЕСПБ износи 4083,00 РСД.
Школарина за шк. 2017/18. год. износи 204.167,00 РСД.

Уплата прве рате школарине као и накнаде за универзитетску чланарину врши се искључиво на жиро рачун Факултета: 840-1102666-24, позив на број 10 (пошта, банка).


Документација која прати Обавештење:

 

Повратак на почетну странуДокторске студије