Postupak prijavljivanja na Konkurs za upis u I godinu OAS i OSS šk. 2017/18. II konkursni rok Print
Arhiva upisa
Monday, 31 July 2017 15:29
POSTUPAK PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU
GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH I OSNOVNIH STRUKOVNIH
STUDIJA ŠK.2017/2018.

II KONKURSNI ROK

04.09.2017. PONEDELjAK OD 09,00-14 ČASOVA.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na UVID ORIGINALNA DOKUMENTA, A PREDAJU FOTOKOPIJE SLEDEĆIH DOKUMENATA:

  1. svedočanstva četiri razreda prethodno završene srednje škole;
  2. diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
  3. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, za osnovne akademske studije 10.000,00 rsd, za osnovne strukovne studije 8.000,00 rsd (uplatu izvršiti na račun Fakulteta, 840-1102666-24, poziv na broj 14);
  4. izvod iz matične knjige rođenih,
  5. državljanstvo, ne starije od 6 meseci;
  6. 2 fotografije 4 x 6 cm;
  7. lekarsko uverenje sa mišljenjem o sposobnosti za studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, (ne starije od 6 mes.);
  8. dokaz o sprovedenoj proveri motoričkih i funkcionalnih sposobnosti (Napomena: kandidatima koji su konkurisali u prvom roku važiće lekarsko uverenje i dokaz o sprovedenoj proveri motoričkih i funkcionalnih sposobnosti);
  9. prijavni list (može se preuzeti sa sajta fakulteta ili portirnice ili skriptarnice Fakulteta).

Osim prijavnog lista i ostala dokumenta u prilogu Ovog obaveštenja otvaraju se klikom na dokument i to:

Prijave se podnose neposredno. Prijave podnete preko pošte neće se razmatrati.

 

Povratak na početnu stranuPrijemni ispit