Upis magistara nauka u treću godinu studijskog programa DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA šk. 2015/16. godine Štampa
Doktorske studije
utorak, 17 novembar 2015 08:21

 

UPIS MAGISTARA NAUKA U TREĆU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA
DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE

 

U skladu sa članom 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Glasnik 99/2014) koji glasi: "U članu 128. dodaje se stav 2. koji glasi:"Lica sa zvanjem magistra nauka koja nisu ostvarila pravo iz stava 1. ovog člana, mogu se upisati na treću godinu doktorskih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, u skladu sa ovim zakonom."i odluke Nastavno-naučnog veća Fakulteta 02-br.2991-2 od 13.11.2015. godine.

Zainteresovani kandidati podnose pismeni zahtev Veću doktorskih studija, koji predaju arhivi Fakulteta, da im se odobri upis na doktorske akademske studije šk. 2015/16. godine.

Uz pismeni zahtev prilažu sledeća dokumenta:

 • Overene kopije diploma iz ranijeg studiranja (osnovnih akademskih studija,magidtarskih studija);
 • Uverenje o položenim ispitima na osnovnim akademskim studijama;
 • Uverenje o položenim ispitima na magistarskim studijama;
 • Biografiju;
 • Spisak objavljenih radova i kopije radova ukoliko ih ima;
 • overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 • overenu kopiju izvoda iz knjige državnjana.

Rok za podnošenje zahteva je do 25.11.2015. godine do 10 časova..

Upis ovih kandidata, na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća Fakulteta, a na predlog Veća doktorskih studija, obaviće se 27.11.2015. u 12 časova.

Kandidat koji je dobio odluku da mu se odobrava upis podnosi:

 • dva prijavna lista ŠV-20,( kupuje se u skriptarnici Fakulteta),
 • dve fotografije formata 3,5x4,5 cm ne starije od 6 meseci,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci,
 • originale ili overene fotokopije: stečenih diploma na prethodnim nivoima studija i uverenja o položenim ispitima,
 • dokaz o uplati naknade školarine:- 1/4 iznosa školarine (61.250,00 din.) prilikom upisa, (visina školarine: 245.000,00 din.),
 • indeks (kupuje se u skriptarnici Fakulteta),
 • dokaz o uplaćenoj univerzitetskoj članarini: 1600 din.

Uplata školarine kao i naknade za univerzitetsku članarinu vrši se isključivo na žiro račun Fakulteta: 840-1102666-24, poziv na broj 06 (pošta, banka).

 

 Povratak na početnu stranu "Vesti - Doktorske studije"