Upis u prvu godinu studija za DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE šk. 2015/16. godine II konkursni rok Štampa
Doktorske studije
utorak, 17 novembar 2015 08:36

 

UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U BEOGRADU
Blagoja Parovića 156
Raspisuje
II KONKURSNI ROK ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE 2015/2016

 

Prema Politici upisa studenata na Univerzitetu u Beogradu, raspisuje se II konkursani rok za upis na Doktorske akademske studije šk. 2015/16. godine. Na zahtev Fakulteta, Senat Univerziteta, odobrio je II konkursani rok za kandidate koji su zainteresovani za upis u samofinansirajućem statusu do popune odobrene kvote. Broj slobodnih mesta je 4.

Pravo na konkurs i način rangiranja objavljeni su u I konkursnom roku. Ukoliko ne bude primedbi na preliminarnu rang listu ista će se smatrati konačnom.

VAŽNI DATUMI:

indent Prijem dokumenata: 17. i 18. novembar 2015. godine od 12:00 do 15:00 časova;
indent Objavljivanje prelimirane rang liste: 18. novembar 2015. godine u 16,00 časova;
indent Žalbe na preliminarnu rang listu – imenovanoj Komisiji za žalbe: 19. novembar 2015. do 10:00 časova;
indent Prvostepena odluka imenovane Komisije po podnetim žalbama: 19. novembra 2015. godine do 12:00 časova;
indent Žalbe na preliminarnu rang listu - Dekanu Fakulteta: 19. novembra 2015. do 13:00 časova;
indent Drugostepna odluka Dekana Fakulteta po podnetim žalbama: 19. novembra 2015. do 14:00 časova;
indent Objavljivanje konačne rang liste: 19. novembra 2015. godine posle 15 sati;
indent UPIS kandidata: 20. novembra 2015. godine od 10:00 do 12:00 sati;
indent Visina školarine: 245.000,00 dinara / za strane državljane: 3.000 Eura;
indent Dodatne informacije na telefon Fakulteta: +381 11 35 31 011 i www.fsfv.bg.ac.rs

 

Naknada za prijavu na Konkurs pri upisu Doktorskih studija iznosi 5.300,00 RS na žiro račun Fakulteta: 840-1102666-24, poziv na broj 06 (pošta, banka).

Kandidat koji je ostvario pravo na upis na osnovu Konačne rang liste podnosi prilikom upisa:

  • dva prijavna lista ŠV-20,(kupuje se u skriptarnici Fakulteta);
  • dve fotografije formata 3,5x4,5 cm ne starije od 6 meseci;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci;
  • originale ili overene fotokopije: stečenih diploma na prethodnim nivoima studija i uverenja o položenim ispitima;
  • dokaz o uplati naknade školarine:- 1/4 iznosa školarine (61.250,00 din.) prilikom upisa;
  • indeks (kupuje se u skriptarnici Fakulteta);
  • dokaz o uplaćenoj univerzitetskoj članarini: 1600 din.

Uplata školarine kao i naknade za univerzitetsku članarinu vrši se isključivo na žiro račun Fakulteta: 840-1102666-24, poziv na broj 06 (pošta, banka).

 

 Povratak na početnu stranu "Vesti - Doktorske studije"