Obaveštenje o proceduri za upis magistara nauka u 3. godinu Doktorskih akademskih studija 2017/18. Štampa
Doktorske studije
utorak, 07 novembar 2017 16:20

 

UPIS MAGISTARA NAUKA U TREĆU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA
DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

 

Na osnovu člana 42. Statuta Univerziteta u Beogradu (" Glasnik Univerziteta u Beogradu", broj 186/15- prečišćen tekst i 189/16) Senat Univerziteta na sednici održanoj 14.09.2016. godine doneo je odluku O utvrđivanju procedure upisa magistara nauka na treću godinu doktorskih studija.

Zainteresovani kandidati podnose pismeni zahtev Veću doktorskih studija, koji predaju arhivi Fakulteta, da im se odobri upis na doktorske akademske studije šk. 2017/18. godine.

Uz pismeni zahtev prilažu sledeća dokumenta:

  • Overene kopije diploma iz ranijeg studiranja: osnovnih studija, magistarskih studija ili uverenja o završenim magistarskim studijama;
  • Uverenje o položenim ispitima na osnovnim studijama;
  • Uverenje o položenim ispitima na magistarskim studijama;
  • Biografiju;
  • Spisak objavljenih radova i kopije radova ukoliko ih ima;
  • overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
  • overenu kopiju izvoda iz knjige državljana (ne stariju od 6 meseci);
  • dokaz o uplati 600 din. na ime podnošenja, razmatranja i odlučivanja zahteva i molbi; na žiro račun Fakulteta 840-1102666-24, poziv na broj 10.

POSLEDNjI ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA VEĆU DOKTORSKIH STUDIJA, ZA UPIS JE 15.11.2017. GODINE DO 12 ČASOVA.

Upis ovih kandidata, na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća Fakulteta, a na predlog Veća doktorskih studija, biće naknadno objavljen.

Kandidat koji je dobio odluku da mu se odobrava upis na treću godinu doktorskih akademskih studija šk. 2017-18. godine podnosi na upisu i:

  • 1 ŠV-20 obrazac( kupuje se u skriptarnici Fakulteta),
  • dve fotografije formata 3,5x4,5 cm ne starije od 6 meseci,
  • indeks, (kupuje se u skriptarnici Fakulteta),
  • dokaz o uplaćenoj univerzitetskoj članarini: 1000 din.
  • dokaz o uplati naknade prve od pet rata školarine:- prilikom upisa.

DINAMIKA UPLATE FINANSIJSKIH OBAVEZA ZA ŠK. 2017/2018. JE SLEDEĆA:

  1. prva rata 30% od ukupnog finasijskog zaduženja, prilikom upisa (61.250,00 RSD), ostatak duga školarine u 4 jednake rate i to:
  2. druga rata do 20.12.2017.
  3. treća rata do 20.02.2018.
  4. četvrta rata do 20.04.2018.
  5. peta rata do 20.06.2018.

NAPOMENA: Na osnovu odluke Veća doktorskih akademskih studija 02-2604-1 od 13.10.2016. godine ovi studenti zadužuju se sa 50 ESPB u šk. 2017-18. godini.
Cena 1 ESPB iznosi 4083,00 RSD.
Školarina za šk. 2017/18. god. iznosi 204.167,00 RSD.

Uplata prve rate školarine kao i naknade za univerzitetsku članarinu vrši se isključivo na žiro račun Fakulteta: 840-1102666-24, poziv na broj 10 (pošta, banka).


Dokumentacija koja prati Obaveštenje:

 

Povratak na početnu stranuDoktorske studije