Odluka i Referat Komisije za izbor nastavnika u zvanju docenta za predmet „Teorija fizičke kulture“ Štampa
Odluke
petak, 28 april 2017 17:45

Nastavno-naučno i Izborno veće Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, na 9. sednici održanoj 27.04.2017. godine, u skladu sa čl. 63. 64. i 65. Zakona o visokom obrazovanju RS i u skladu sa čl 29. i 30. Statuta Fakulteta, donelo je sledeću

 

O D L U K U

 

Referat Komisije po raspisanom konkursu za izbor nastavnika u zvanju docenta, za užu naučnu oblast Nauke fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, za predmet Teorija fizičke kulture, upućuje se na javnost u trajanju od 30 dana i nalaziće se u Biblioteci Fakulteta.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju: